Ako to funguje?

Ste učiteľ/učiteľka alebo rodič, ktorý objavil nadanie u svojho dieťaťa? Ponúknite svojim žiakom alebo deťom možnosť zapojiť sa do projektu Matematické príbehy. Ako inšpiráciu môžete použiť ukážkové príbehy z knihy alebo príbehy, ktoré vytvorili žiaci v pilotnom ročníku projektu.

Výsledkom projektu bude databáza matematických príbehov, ktoré môžu využiť aj iní učitelia na zatraktívnenie hodín matematiky.

Je na vašom rozhodnutí:
  • či do projektu zapojíte len dobrovoľníkov alebo celú triedu,
  • či budú žiaci pracovať v skupinách alebo ako jednotlivci,
  • či projekt deťom predstavíte ako súťaž, kde ocenením najlepších troch príbehov bude ich zverejnenie na tejto stránke (odporúčame, aby žiaci sami vyberali najpútavejšie príbehy).
Pravidlá pre zverejnenie príbehov:
  • deti v príbehu môžu používať iba obrázky, ktoré sami nakreslia,
  • riešenie úloh z príbehu treba zverejniť osobitne,
  • je potrebné vopred zabezpečiť informovaný súhlas rodiča na zverejnenie príbehu a mena dieťaťa.
Postup pridávania príbehov:
  • vyberte z vytvorených príbehov ten najlepší (príp. nechajte žiakov, aby vybrali oni),
  • zaregistrujte sa na stránke, t.j. vytvorte si používateľský účet
  • pred pridaním príbehu sa prihláste,
  • počkajte na schválenie adminom a sprístupnenie príbehu na webe.

Ako sa zapojím?

Prvým krokom je registrácia na tomto webe. Po vytvorení používateľského konta sa budete môcť prihlásiť a pridávať príbehy. Tie budú následne skontrolované a po schválení zverejnené.

Začať

Naše ďalšie projeky

Informatika s Emilom

Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, pre radosť z objavov.

viac...

Hejného metóda vyučovania matematiky

Vyučovanie matematiky Hejného metódou vyzbrojí žiakov schopnosťou kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia, či už samostatne, alebo v tíme.

viac...

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj

Cieľom projektu je pomôcť učiteľom na 2. stupni ZŠ porozumieť princípom rozvoja komplexnej prírodovednej gramotnosti a prispôsobiť tomu svoj prístup k žiakom a charakter vyučovacích hodín.

viac...

O nás

Indícia n.o.

Indícia je nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Naším cieľom je poskytnúť im priestor na zdieľanie skúseností a sieťovanie, ukázať im príklady dobrej praxe, vzdelávať ich a poskytovať im motiváciu a inšpiráciu.
Organizujeme pre nich rôzne školenia, semináre, či konferencie (napr. Konferencia Učíme pre život).

emoji_objects

Vízia

Naším snom je krajina s kvalitným výchovno-vzdelávacím systémom, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote, poskytuje im pestré zážitky a podnety na vlastné objavovanie sveta. Krajina, v ktorej žiaci, študenti aj učitelia chodia do školy radi. Výchovno-vzdelávací proces v nej výrazne prekonáva tradičný formálny prístup, rešpektuje súčasné trendy a potreby detí a zameriava sa predovšetkým na to, aby žiaci porozumeli učivu. Poznávací proces je pri tom chápaný ako proces konštruovania poznatkových štruktúr u jednotlivých žiakov.

support

Poslanie

Poslaním organizácie je vytvárať príležitosti na vzájomnú komunikáciu učiteľov a manažérov škôl s cieľom diskutovať, zdieľať skúsenosti, navzájom sa povzbudiť, vzdelávať a motivovať. Organizácia chce zároveň neformálnym spôsobom šíriť inšpiratívne myšlienky, príklady dobrej praxe a otvorene komunikovať s rodičmi, odbornou a širšou verejnosťou a prispieť tak k väčšiemu pochopeniu novo vynárajúcich sa potrieb žiakov a práce učiteľov a manažérov škôl.